Önkormányzat

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

A közfeladatot ellátó szerv neve: Ludas Községi Önkormányzat
Székhelye (postai címe): 3274 Ludas, Fő tér 1.
Telefonszáma: 37/362-043
Elektronikus levélcím: titkarsag@ludas.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 37/362-043

2. Ludas Községi Önkormányzat szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:
Képviselő-testület
(a hatáskörébe tartozó ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, gyakorolja a munkáltatói jogokat a körjegyző felett)

polgármester
(irányítja az önkormányzat hivatalát)

jegyző
(segíti a képviselő-testület munkáját, vezeti az önkormányzati hivatalt)

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal
A jegyző vezetésével előkészíti a képviselő-testületi döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról, továbbá intézi a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.

3. Ludas Községi Önkormányzat vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

A szerv vezetői:
Vargáné Csengeri Mónika polgármester
Telefonszáma: 37/562-000
Elektronikus levélcím: polgarmester@ludas.hu

Helyettese: Nagy Attila alpolgármester

Forgó Istvánné jegyző
Telefonszáma: 37/362-043
37/322-001/18 mellék
Elektronikus levélcím: jegyzo@karacsond.hu

A Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Ludasi Kirendeltségén helyettesíti és a Kirendeltséget vezeti: Sipos Lajos
Telefonszáma: 37/362-043
Elektronikus levélcím: kirendeltsegvezeto@ludas.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend:

Titkárság vezetője: Horváth Lászlóné
Ügyfélfogadási rend:

hétfő:   8.00 – 16.00
szerda: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 13.30

5. A Képviselő-testületre vonatkozó adatok:

A Képviselő-testület létszáma: 5 fő

Tagjai:

Vargáné Csengeri Mónika polgármester

Nagy Attila Géza alpolgármester

Horváth László képviselő

Kovács Adrienn Éva képviselő

Lizák Gábor képviselő

A Képviselő-testület elérhetősége: 37/362-043

6. Ludas Községi Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal (cím: 3281. Karácsond, Szent István út 42. Tel.: 37/322-001; 37/362-043)

Vezetője:

Ludas Község Óvodája (cím: 3274 Ludas, Fő tér 3; tel.: 37/362-037)

7. Ludas Községi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Ludas Község Önkormányzata nem többségi tulajdonosa egyetlen gazdasági társaságnak sem.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Ludas Község Önkormányzata nem alapított közalapítványt.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Az Önkormányzat rendszeresen kiadott sajtótermékkel nem rendelkezik. A különböző időszaki kiadványok tekintetében a szerkesztői jogokat a település polgármestere gyakorolja.

10. Ludas Községi Önkormányzat felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

Heves Megyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth u. 9.; Tel.: 06 (36) 521-500 Fax.: 06 (36) 521-525)

II. TEV.-RE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. Ludas Községi Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:

Magyarország Alaptörvénye, a magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve a Ludas Községi Önkormányzat Polgármesterének 8/2020. (IV.28) önkormányzati rendeletével módosított, Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

Az önkormányzat önként vállalt feladatként közművelődési és sportfeladatokról, községüzemeltetési feladatokról, a község infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról, felújításokról, valamint helyi önkormányzati lap megjelentetéséről és gondoskodik.

3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

A fenti adatok, nyomtatványok, leírások megtalálhatóak a Hatósági ügyintézés menü vonatkozó alpontjaiban és a közös önkormányzati hivatal honlapján.

Tájékoztatás képviselő-testület által elrendelt közigazgatási szünetről

Koronavírus tájékoztató-portál

Elektronikus ügyintézés

Magyar Falu Program (MFP)

Facebook