Önkormányzat

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

A közfeladatot ellátó szerv neve: Ludas Községi Önkormányzat
Székhelye (postai címe): 3274 Ludas, Fő tér 1.
Telefonszáma: 37/362-043
Fax: 37/562-011
Elektronikus levélcím: titkarsag@ludas.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 37/362-043

2. Ludas Községi Önkormányzat szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:
Képviselő-testület
(a hatáskörébe tartozó ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, gyakorolja a munkáltatói jogokat a körjegyző felett)

polgármester
(irányítja az önkormányzat hivatalát)

jegyző
(segíti a képviselő-testület munkáját, vezeti az önkormányzati hivatalt)

Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal
A jegyző vezetésével előkészíti a képviselő-testületi döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról, továbbá intézi a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.

3. Ludas Községi Önkormányzat vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

A szerv vezetői:
Vargáné Csengeri Mónika polgármester
Telefonszáma: 37/562-000
Fax: 37/562-011
Elektronikus levélcím: polgarmester@ludas.hu

Helyettese: Nagy Attila alpolgármester

jegyző
Telefonszáma: 37/362-043
Fax: 37/562-011
Elektronikus levélcím: titkarsag@ludas.hu

Helyettesítik: Horváth Lászlóné főmunkatárs és Kovács Karolina vezető-tanácsos (nagyfügedi szervezeti egységben)

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend:

Titkárság vezetője: Horváth Lászlóné
Ügyfélfogadási rend:
H – Sz: 8.00-12.00; 12.30-16.00
Cs: szünnap
P: 8.00-13.30

5. A Képviselő-testületre vonatkozó adatok:

A Képviselő-testület létszáma: 5 fő
Tagjai:
Vargáné Csengeri Mónika polgármester
Kiss György Andrásné képviselő
Lizák Gábor képviselő
Nagy Attila Géza képviselő
Nagy Zoltán képviselő

A Képviselő-testület elérhetősége: 37/362-043

6. Ludas Községi Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:
Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal
(cím: 3282 Nagyfüged, Kossuth u. 15; tel.: 37/325-001; 37/362-043; fax: 37/525-012;
e-mail: onkormanyzat@nagyfuged.hu, titkarsag@ludas.hu)
Vezetője:
Ludas Község Óvodája
(cím: 3274 Ludas, Fő tér 3; tel.: 37/362-037)

7. Ludas Községi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Ludas Község Önkormányzata nem többségi tulajdonosa egyetlen gazdasági társaságnak sem.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Ludas Község Önkormányzata nem alapított közalapítványt.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Az Önkormányzat rendszeresen kiadott sajtótermékkel nem rendelkezik. A különböző időszaki kiadványok tekintetében a szerkesztői jogokat a település polgármestere gyakorolja.

10. Ludas Községi Önkormányzat felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

Heves Megyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth u. 9.; Tel.: 06 (36) 521-500 Fax.: 06 (36) 521-525)

II. TEV.-RE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. Ludas Községi Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:

Magyarország Alaptörvénye, a magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013 (VII.2.) önkormányzati rendelete. Az SZMSZ teljes szövege megtalálható a rendeletek menüpontban.

2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

Az önkormányzat önként vállalt feladatként közművelődési és sportfeladatokról, községüzemeltetési feladatokról, a község infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról, felújításokról, valamint helyi önkormányzati lap megjelentetéséről és gondoskodik.

3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

A fenti adatok, nyomtatványok, leírások megtalálhatóak a Hatósági ügyintézés menü vonatkozó alpontjaiban és a közös önkormányzati hivatal honlapján.

Köszöntő

Megtiszteltetés számomra, hogy a település polgármestereként, Önkormányzatunk nevében köszönthetek minden kedves érdeklődőt.
Bízom benne, hogy mindenki számára megkönnyíti majd az oldal a településsel kapcsolatos informálódást, s a jövőben arra törekszünk majd, hogy naprakészen kaphasson minden hozzánk látogató híreket a falu életéből.
Szeretnénk, ha honlapunk a helyi közélet eszközeként interaktív kapcsolatot jelentene a hétköznapokban, célunk ezzel, hogy a vélemények, javaslatok és észrevételek megfelelő visszacsatolásai lehessenek az önkormányzati munkának.
Elolvashatják továbbá a testületi ülések anyagait, az Önkormányzat Képviselő-testületének rendeleteit, határozatait.
Képviselő-társaimmal és kollégáimmal azért dolgozunk, hogy Ludas község igazi otthont nyújtó település, olyan környezet lehessen, amelyben jó dolgozni és jó élni.

Tisztelettel:
Vargáné Csengeri Mónika
polgármester

Magyar Falu Program (MFP)

Facebook