Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 16.

Projektadatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Detk Községi Önkormányzat, Ludas Községi Önkormányzat, Nagyút Községi Önkormányzat
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 16. (ÉMO16)
A szerződött támogatási összege: 2 388 550 000 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 85.000000%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.01
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

A projekt tartalmának bemutatása

Ludas és Detk települések kommunális szennyvizének szakszerű gyűjtése és elhelyezése nem megoldott. Jelenleg nincs csatornahálózat, a keletkező szennyvíz egyedi szennyvíz tárolókban kerül összegyűjtésre, melynek csak egy igen kis része kerül tengelyen elszállításra és megfelelő módon ártalmatlanításra.

A Káli szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések közül (Feldebrő, Aldebrő, Kál, Kápolna, Tófalu, Nagyút, Kompolt) csak Nagyút településén nem üzemel szennyvízközmű. Az egyéb közművek rendelkezésre állnak a településen.

A fejlesztési igény meghatározása

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása. Jelen projekt a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításának megoldására jött létre, ahol a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.

Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

Gazdasági szükségszerűség

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét, és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Szennyvízgyűjtő-hálózat

Szennyvíz gyűjtőhálózat hiányában az egyetlen szennyvíz-gyűjtési lehetőség jelenleg az egyéni közműpótló medencékben történő elhelyezés és a tengelyen történő szállítás. Az ellátni tervezett bekötéssel is rendelkező ingatlanok mindegyike derítővel rendelkezik, amelyek jelentős része feltételezhetően nem felel meg a vízzárósági követelményeknek.

A képződő szennyvizek jelentős 98% feletti hányada nem kerül megfelelő módon ártalmatlanításra, így az egyedi tározókból az a talajba szivárog. Mivel ezen egyedi tározók nagy része nem szigetelt, így szikkasztóként üzemel, szennyezve ezzel az első vízadó réteget, a talajvizet. Feltételezhetően a felhagyott ásott kutakba is történtek bekötések, ami további jelentős környezetvédelmi kockázatot jelent.

Társadalmi eredetű szükségszerűség

A településen az ivóvízhálózat teljes mértékben kiépítésre került, viszont a szennyvízközmű építése még nem történt meg. Ez az infrastrukturális ellátás béli hiány jelentős mértékű környezeti terhelést eredményez a településen, mely veszélyezteti a természeti környezetet, és így az élet minőségét is.

A település környezeti problémáival foglalkozó fejlesztésének alapvető célja, az ellátási különbségek miatt kialakult társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítése, a hosszú távú összhang megteremtése a környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok között, továbbá a környezettudatosság, a magasabb életszínvonal megvalósulásának elősegítése.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A beruházás célja, hogy

  • Detk agglomerációban a megfelelő kapacitású szennyvíztisztítás és a települések egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózatok kiépítése révén a települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, és ezáltal a talajvíz szennyezésének, az ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelmét szolgálja.
  • A Káli szennyvíz agglomerációhoz tartozó Nagyút településen keletkező kommunális szennyvíz a jelen projekt kertén belül kiépítésre kerülő szennyvízhálózaton keresztül elvezetésre kerüljön a káli szennyvíztisztító telepre. Ezáltal csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége.
  • A környezeti terhelés csökkenése révén jobb higiénés helyzet alakuljon ki, ez által javuljon a lakosság életminősége.
  • Az agglomerációk szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megfeleljen a 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak, egyben megvalósuljon a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, a lakosság életminőségének javítása, s mindennek a lehető leggazdaságosabban üzemeltethető technológiával valósuljon meg.
  • Kiegyenlítetté váljon a közműellátottság, a közműves szennyvízcsatorna hálózat teljesbelterületen történő kiépítésével és a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosításával. A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a települések lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A célok elérését a lehető leggazdaságosabban kivitelezhető és üzemeltethető technológiával kívánjuk megvalósítani.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – “Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” záróközlemény

 

 

                           

 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – “Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” záróközlemény

Az útkarbantartó gépek önkormányzatok együttműködését ösztönző, konzorciumi formában történő beszerzésére a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, “Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívása teremtett lehetőséget.

A támogatásban részesített projekt keretében Ludas község 1 db gréderrel, 1 db mélyásó-kotró, továbbá 1 db függesztett -ipari – ágaprító eszközzel, továbbá raklapvillával gazdagodott. Karácsond település 1 db traktor, 1 db sószóró, 1 db föld-kavics kanál, 1 db frontrakodó, 1 db mulcsozó.

A mulcsozó, a mélyásó-kotró, a föld-kavics kanál és a homlokrakodó használatával az utak széle és a vízelvezető árkok megtisztíthatók az elburjánzó növényzettől, a vastagabb növényi hulladékok pedig az ágaprítóval újrahasznosíthatók, sőt az önkormányzatoknak lehetőséget biztosítanak arra, hogy hulladékból a télitüzelésre is alkalmas nyesedéket tudjanak előállítani.

A gréder alkalmazásával helyreállítható és közlekedésre alkalmassá tehető a földutak pályaszerkezete. A csatornázást követő évek úthelyreállításában nagy szerepe lesz Ludas településen.

A sószóró alkalmazható az utak téli síkosságmentesítésére, a hótolóval pedig eltakarítható a hó az utakról.A gépek üzemeltetésével megoldódik a téli hóeltakarítás problémája, valamint a helyi gazdálkodók könnyebben közelíthetik meg földterületeiket.

A kialakított gépparkot a konzorciumot alkotó önkormányzatok közösen használják, kölcsönösen, költséghatékony módon biztosítják egymás számára a saját beszerzéseikből származó erő- és munkagépek használatát.

Szerződött támogatási összeg, mérték: 19.995.280,- Ft, 85%
Projekt időszak: 2018.06.25 – 2019.07.10.

Támogatói döntés _ MFP-NHI/2019

Tisztelt Lakosság!

Örömmel értesítjük településünk valamennyi lakosát, hogy önkormányzatunk Modern Falu Program “A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című felhívásra beadott pályázati anyaga támogatásra került.

Településünk 15.985.697,- Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelynek keretében az egykori “ÁFÉSZ-épület” felújításával egy új, fiatalok és idősek számára egyaránt használható közösségi teret, művelődési komplexumot hozhatunk létre Ludason.

Ludas “ÁFÉSZ-épület” közösségi tér, művelődési komplexum térrajz:

2019. június 15-16. _ XX. Ludas Napok

Köszöntő

Megtiszteltetés számomra, hogy a település polgármestereként, Önkormányzatunk nevében köszönthetek minden kedves érdeklődőt.
Bízom benne, hogy mindenki számára megkönnyíti majd az oldal a településsel kapcsolatos informálódást, s a jövőben arra törekszünk majd, hogy naprakészen kaphasson minden hozzánk látogató híreket a falu életéből.
Szeretnénk, ha honlapunk a helyi közélet eszközeként interaktív kapcsolatot jelentene a hétköznapokban, célunk ezzel, hogy a vélemények, javaslatok és észrevételek megfelelő visszacsatolásai lehessenek az önkormányzati munkának.
Elolvashatják továbbá a testületi ülések anyagait, az Önkormányzat Képviselő-testületének rendeleteit, határozatait.
Képviselő-társaimmal és kollégáimmal azért dolgozunk, hogy Ludas község igazi otthont nyújtó település, olyan környezet lehessen, amelyben jó dolgozni és jó élni.

Tisztelettel:
Vargáné Csengeri Mónika
polgármester

Elektronikus ügyintézés

Magyar Falu Program (MFP)

Facebook